Λύσεις

EDI & eInvoicing

EDI & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος.

Η Infosector αναλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ίδια άλλωστε τιμολογεί μόνο ηλεκτρονικά.

Πέρα από αυτό η Infosector υλοποιεί και έργα EDI που είναι ένα βήμα παραπέρα. Η υλοποιηση EDI φροντίζει και την καταχώρηση του παραστατικού στο συστημα του λήπτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Με τον τρόπο αυτό γίνεται οικονομία χιλιάδων ανθρωποωρών. Η υλοποίηση αυτή είναι χρήσιμη για όσες επιχειρήσεις έχουν στενή συνεργασία και συχνή ανταλλαγή παραστατικών με κάποιους από τους προμηθευτές τους. πχ. super markets με προμηθευτές leader ειδών (καθαριστικών, χαρτικών, γαλακτοκομικών κλπ)

Συνοπτικά, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα τιμολόγιο ως ηλεκτρονικό και να πιστοποιείται η εγκυρότητα του εγγράφου θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχει το απαιτούμενο περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4308/2014
Να εκδοθεί και να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
Υπόκειται στην αποδοχή του λήπτη
Αυθεντικότητα, ακεραιότητα και αναγνωσιμότητα
ecommerce

EDI &
eInvoicing

Επομένως πρέπει να είναι σαφές ότι δέν είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση η αποστολή ενός document με e-mail. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει να περνάει από διαδικτυακή πύλη που να πιστοποιεί τη γνησιότητα του, να μεριμνά για την ειδοποίηση & ηλεκτρονική παράδοση στον πελάτη και την αρχειοθέτηση του για το διάστημα που ορίζει ο νόμος.