Υπηρεσίες

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Βασικός πυλώνας των υπηρεσιών της Infosector είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Βάσει αυτού, γίνεται μελέτη των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης μαζί με τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη και χρησιμοποιώντας το Software ως πλατφόρμα, υλοποιεί έργα ανασχεδίασης (business processes reengineering, BPR) με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας!

Κατόπιν, με μεθόδους επιχειρηματικής έρευνας, γίνεται οργάνωση του συνόλου των σημαντικών αναφορών της επιχείρησης και δημιουργούνται οι μετρήσιμοι δείκτες της επιχείρησης.

Ο Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR) είναι ο θεμελιώδης και ριζοσπαστικός ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών με στόχο την επίτευξη θεαματικών βελτιώσεων στο κόστος, στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και την ταχύτητα

Dr Michael Hammer

Ποια είναι τα βήμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αρχικά

Εξετάζεται η στρατηγική στην οποία ήδη βασίζεται ώστε να διαχωριστούν οι διαδικασίες που χρειάζονται βελτίωση

Κατόπιν

Σχηματίζονται οι ομάδες των λειτουργικών τμημάτων και γίνεται ο σχεδιασμός του έργου

Έπειτα

Προκύπτουν καινούργιες διαδικασίες από τις αλλαγές στις τεχνικές διαχείρισης διαδικασιών οι οποίες ελέγχονται και εξετάζονται συνεχώς για την σίγουρη επίτευξη των αρχικών στόχων