Υπηρεσίες

After Sales Support

Διαχείριση Υποστήριξης

Καθώς όλες οι ανθρώπινες, οργανωτικές και τεχνολογικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση, δύναται να αλλάξουν μέσα από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης (BPR), η Infosector έχει διαμορφώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να παρέχεται πλήρης υποστήριξη προσωπικού αλλά και ανώτατης διοίκησης, μετά το πέρας υλοποίησης κάθε έργου.

Μετά την εκπαίδευση προσωπικού στις ανασχεδιασμένες διαδικασίες και την παράδοση του εγχειριδίου διαδικασιών και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, η Infosector παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για όλη τη διαρκεια εκμεταλλευσης του νέου πληροφοριακου συστήματος της επιχείρησης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (service CRM).

Supporting System Process

Καταγραφή Αιτήματος

Δημιουργία συμβάντος στο Λογισμικό Υποστήριξης, ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η αναζήτηση του καθώς και η πλήρης καταγραφή του ιστορικού ενεργειών που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Support Ticket Escalation

Εμφάνιση κατάστασης αιτήματος και αυτοματοποιημένη διαδικασία κλιμακωτής ανάληψης ευθύνης (Escalation) σε πλήρη συνάρτηση με το συμφωνηθέν επίπεδο υποστήριξης επιχείρησης (Support Scheme).
ecommerce

Supporting System Process